Privacyverklaring

Wanneer je gebruik maakt van de diensten van Van Bragt Organizing wil je natuurlijk dat de opruimcoach zorgvuldig omgaat met je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens Van Bragt Organizing van jou verwerkt, voor welke doelen zij dit doet en hoe je gegevens beschermd worden.

Van Bragt Organizing is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Van Bragt Organizing is niet verplicht een functionaris gegevensbescherming aan te stellen omdat zij niet op grote schaal persoonsgegevens verwerkt.

Contactgegevens:

Van Bragt Organizing
Elly van Bragt
Drijversveld 16
5103 HK Dongen
06 24217898
elly@vanbragtorganizing.nl
www.vanbragtorganizing.nl
KvK-nummer: 18066178

Je persoonsgegevens worden verwerkt doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt.

Om welke gegevens gaat het?

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • voor- en achternaam en voorletters
 • adresgegevens
 • telefoonnummers
 • e-mailadres
 • geboortedatum, indien van toepassing
 • Burgerservicenummer, indien van toepassing
 • bedrijfsnaam, indien van toepassing
 • overige persoonsgegevens die je zelf verstrekt, bijvoorbeeld via correspondentie of telefonisch.

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt?

Van Bragt Organizing verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens voor zover nodig:

 • gezondheid
 • financiële gegevens
 • gegevens van gezinsleden.

Met welk doel worden je persoonsgegevens verwerkt?

Van Bragt Organizing verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • jou bellen of e-mailen indien dit nodig is
 • diensten bij je te leveren
 • het afhandelen van je betaling
 • als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

De gegevens worden niet gebruikt voor marketing doeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Van Bragt Organizing geeft je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend:

 • wanneer jij daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft, bijvoorbeeld voor rapportage aan derden
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

Van Bragt Organizing bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen worden de gegevens voor de boekhouding en belastingdienst 7 jaar bewaard. Van Bragt Organizing werkt binnen de Wmo via een persoonsgebonden budget (pgb). Voor het dossier van WMO-klanten geldt een wettelijke bewaartermijn van minimaal 15 jaar. Overige gegevens worden 2 jaar bewaard nadat de dienstverlening is beëindigd. De gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze bewaartermijnen door Van Bragt Organizing vernietigd.

Welke cookies, of vergelijkbare technieken, gebruikt van Bragt Organizing

Van Bragt Organizing gebruikt Google Analytics 4. Google Analytics 4 gebruikt de cookies om het gedrag van de websitebezoekers te analyseren. Op basis van deze analyses kan de website verbeterd worden. Met Google is een verwerkersovereenkomst afgesloten. De gegevens worden anoniem verwerkt en zijn dus niet naar jou terug te leiden. Van Bragt Organizing gebruikt geen andere Googlediensten in combinatie met Google Analytics 4 cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Van Bragt Organizing. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Van Bragt Organizing van jou heeft in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Van Bragt Organizing je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar elly@vanbragtorganizing.nl. Je ontvangt binnen vier weken een reactie op je verzoek.

Ben je niet tevreden met de manier waarop Van Bragt Organizing is omgegaan met je persoonsgegevens, dan kun je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteit persoonsgegevens.

Hoe Van Bragt Organizing persoonsgegevens beveiligt

Van Bragt Organizing neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via elly@vanbragtorganizing.nl.

Vragen over privacy beleid

Van Bragt Organizing houdt het recht het privacy beleid te wijzigen. Als je vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op.